کارگاه طرحواره درمانی (تربیت طرحواره درمانگر )

کارگاه طرحواره درمانی تجربیات دوران کودکی ما راه را برای الگوها و مضامین ماندگاری هموار…