کارگاه cbt (درمان شناختی رفتاری )

کارگاه cbt یک دوره آموزشی درمان و مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری است. یک دوره آموزشی ضروری  برای یک روانشناس یا مشاور محسوب می شود

طول دوره : ۱۰۴ساعت، ۲۶جلسه