9%
تخفیف

مشاوره اعتیاد (MMT )

در پکیج آموزش ، تمام ابزارهای سنجشی  مورد نیاز برای تشخیص و درمان، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

1/100/000 تومان 1/000/000 تومان