تربیت مشاور خانواده( خانواده درمانگر)

دوره آموزشی تربیت خانواده درمانگر مدرس: دکتر یعقوب شفیعی فرد با ارائه گواهینامه از دانشگاه تهران   سرفصل های آموزشی…
1/250/000 تومان