کارگاه طرحواره درمانی

در پکیج آموزش ، تمام ابزارهای سنجشی  مورد نیاز برای تشخیص و درمان، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

1/250/000 تومان