دوره سی بی تی (CBT)

 تربیت روان درمانگر سی بی تی   (شناختی رفتاری "CBT" ) مدرس : دكتر یعقوب شفیعی فرد مدرس ممتاز کشوری…
2/900/000 تومان