کارگاه طرحواره درمانی (تربیت طرحواره درمانگر )

کارگاه طرحواره درمانی تجربیات دوران کودکی ما راه را برای الگوها و مضامین ماندگاری هموار می‌کند که می‌توانند روابط، سبک‌های…

23,000,000