11%
تخفیف

مربیگری مهارتهای زندگی

در پکیج آموزش ، تمام ابزارهای سنجشی  مورد نیاز برای تشخیص و درمان، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

1/350/000 تومان 1/200/000 تومان