کارگاهCBT (درمان شناختی رفتاری )

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاهCBT یک دوره آموزشی درمان و مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری است. یک دوره آموزشی ضروری  برای یک روانشناس یا مشاور محسوب می شود

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تربیت درمانگر شناختی رفتاری

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

توجه:  اگر نام کاربری شما متشکل از  یکی از موارد (نام خانوادگی ، کد ملی یا شماره همراه) نیست حتما تا اصلاح…

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان