کارگاهCBT (درمان شناختی رفتاری )

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاهCBT یک دوره آموزشی درمان و مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری است. یک دوره آموزشی ضروری  برای یک روانشناس یا مشاور محسوب می شود

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان