دکتر آزاد الله کرمی

دکتر آزاد الله کرمی

متخصص روانشناسی سلامت و مدرس ممتاز کشوری

تربیت مشاور تحصیلی نام یکی از دوره های آموزشی است که آقای دکتر آزاد الله کرمی تدریس می می کنند

مشاور تحصیلی مجرب و مدرس مشاوره تحصیلی و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

پژوهشگر و مدرس ممتاز کشوی

تربیت مشاور تحصیلی نام یکی از دوره های آموزشی است که آقای دکتر آزاد الله کرمی تدریس می می کنند

دوره های آموزشی دکتر آزاد الله کرمی